tel. +48 668 881 958
abcrol@abcrol.pl

Ogólne Warunki Sprzedaży

Wersja do wydruku

Ogólne warunki sprzedaży

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów, których sprzedawcą jest ABC ROL sp. z o.o. z siedzibą w Pyrzycach, ul. Lipiańska 8, 74-200 Pyrzyce, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000203147 (dalej: „Sprzedający”).

2. OWS stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych przez ABC ROL sp. z o.o. w formie pisemnego zamówienia składanego przez Kupującego dotyczącego towarów oferowanych przez Sprzedającego.

3. Postanowienia umowne lub ustalenia sprzeczne z OWS nie będą dla stron wiążące, chyba że Strony uzgodnią te odstępstwa w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Niniejsze postanowienia obowiązują przez czas nieokreślony i mają zastosowanie do wszelkich umów zawieranych przez Sprzedającego i Kupującego.

5. Kupujący podpisując zamówienie na towar znajdujący się w ofercie Sprzedającego akceptuje i zobowiązuje się stosować OWS.

 

§ 2. Zawarcie umowy

1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta na podstawie zamówienia złożonego przez Kupującego oraz pisemnego potwierdzenia  przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, tj. ABC ROL Sp. z o.o. według reprezentacji wynikającej z wpisu KRS.

2. Przedstawiciel handlowy Sprzedawcy nie jest uprawniony do zawierania umów w jego imieniu. Przedstawiciel handlowy Sprzedawcy uprawniony jest do przyjęcia druku zamówienia.

3. Sprzedający może wstrzymać się z realizacją sprzedaży w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych zawartych w zamówieniu złożonym przez Kupującego.

3. Zmiana lub uzupełnienie umowy sprzedaży lub OWS wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 3. Cena sprzedaży i warunki płatności

1. Cenę sprzedaży określa umowa. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, cena sprzedaży płatna jest przed wydaniem towaru Kupującemu.

2. Ceny podawane przez Sprzedającego są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury VAT.

3. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur bez podpisu Kupującego.

4. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru w terminie i na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w fakturze VAT.

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego wskazanym w fakturze VAT, albo dzień zapłaty gotówką.

6. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą całości lub części ceny, Sprzedający ma prawo wstrzymać się z wykonaniem umowy sprzedaży, w szczególność wstrzymać się z wydaniem przedmiotu sprzedaży, do czasu zapłaty przez Kupującego wymagalnych kwot ceny sprzedaży. W takim wypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek wstrzymania wykonania umowy.

7. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą całości lub części ceny za wydany towar, Kupujący obowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedającego odsetek ustawowych za opóźnienie.

8. Prawo własności towaru stanowiącego przedmiot umowy przechodzi na rzecz Kupującego nie wcześniej niż w dniu zapłaty przez Kupującego całości ceny.

 

§4. Wydanie towaru

1. Wydanie towaru następuje w magazynie Sprzedającego, chyba że treść umowy lub oferty stanowi inaczej.

2. Wydanie towaru następuje z chwilą powierzenia towaru Kupującemu lub przewoźnikowi dostarczającemu towar na rzecz Kupującego („Przewoźnik”).

3. Przedmiot umowy sprzedaży nie może być użytkowany przez Kupującego przed uiszczeniem całej kwoty ceny na rzecz Sprzedawcy.

4. Sprzedający może wyrazić zgodę na dostarczenie towaru z magazynu Sprzedającego do miejsca wskazanego przez Kupującego. Jeżeli strony nie postanowią inaczej, koszty transportu towaru pokrywa Kupujący.

5. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzą na Kupującego z chwilą wydania towaru Kupującemu lub Przewoźnikowi.

6. Terminy dostawy wynikające z uzgodnień między stronami, mogą ulec zmianie w przypadku zdarzeń, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

7. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki oraz jakość i ilość dostarczonego towaru, a także niezwłocznie, tj. w terminie dwóch dni od dnia odebrania towaru, zgłosić Sprzedającemu lub Przewoźnikowi zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności, pod rygorem utraty prawa dochodzenia roszczeń w stosunku do Sprzedającego.

8. W przypadku nieodebrania towaru przez Kupującego w ustalonym terminie, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami przechowania towaru w wysokości 1% ceny sprzedaży za każdy dzień przechowywania towaru, liczony od ustalonej w umowie daty wydania.

9. Sprzedający może obciążyć Kupującego karą umowną w wysokości 25% ceny sprzedaży w przypadku, gdy Kupujący opóźni się z odbiorem towaru powyżej 30 dni liczonych od ustalonej w umowie daty wydania.

 

§ 5. Gwarancja i rękojmia za wady

1. Kupujący zobowiązany jest do używania towaru zgodnie z jego przeznaczeniem oraz przestrzegania wszelkich przepisów i regulacji dotyczących korzystania z towaru, w szczególności ujętych w umowie sprzedaży, dokumentacji towaru oraz instrukcjach obsługi i konserwacji.

2. Kupującemu przysługuje gwarancja producenta lub Sprzedającego tylko w przypadku, gdy Strony tak postanowią w umowie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Warunki gwarancji określane są w dokumencie gwarancyjnym.

3. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady, w tym za wady ukryte. Postanowienie niniejsze nie ma zastosowania w przypadku, gdy Kupującym jest konsument.

 

§ 6. Prawo odstąpienia od umowy

Sprzedający może odstąpić od umowy w każdym z następujących przypadków: a) jeżeli wykonanie umowy nie może nastąpić z przyczyn leżących po stronie Kupującego, b) jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą ceny lub jej części ponad 14 dni licząc od terminu określonego w umowie, c) jeżeli Kupujący opóźnia się z odebraniem towaru ponad 14 dni licząc od terminu określonego w umowie. Prawo odstąpienia Sprzedający może wykonać w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia. W takim przypadku Sprzedający może obciążyć Kupującego kosztami związanymi z odstąpieniem od umowy, szczególności kosztami transportu, zwrotu oraz zużycia towaru.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieunormowanych w OWS oraz umowie sprzedaży stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego. 

2. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sporu, sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.